body { background-color: #b1b2b394 } .m15{margin-bottom:15px;} .heaferys { background-color: #333333; } .nav li:hover>a { background-color: #838c92; } .nav li.active>a { background-color: #838c92; } .nav ul ul { background-color: #838c92; } .nav ul li:hover>ul { background-color: #838c92; } .nav ul ul li:hover { background-color: #838c92; } .nav li a { color: #fff; } #mnav,#search { color: #444444; } .muser a { color: #444444; } .qk_ibox3_z_bt p { color: #444444; } .qk_ibox3_z_bt em { background: #444444; } .widget h4 { color: #444444; } .widget h4::before { background-color: #444444; } .pagebar a,.pagebar span { border: 1px solid #444444; } .pagebar a { color: #444444; } .pagebar a:hover,.pagebar span { background-color: #ff6600; } .qk_onebox_zhong_tbt em h1 { background: #444444; } .qk_onebox_zhong_tbt em h2 { color: #444444; } .qk_ibox3_z_btgg em { background: #444444; } .qk_ibox3_z_btgg p { color: #444444; } .hometab .title li.active a { color: #444444; } .hometab .title li.active a { border-bottom: 2px solid #444444; } .search { background-color: #ffffff; } @media screen and (max-width: 760px) { .homezupds { display: none; } } .logo a{font-size: 36px;color: #fff;} .container1{text-align: center;margin: 15px auto;} .list2 li.page-item{ width: 52px; } .list2 li.page-item a,.list li.page-item a{ width: 52px; } .list li.page-item{ display: inline-block; } .pagebar div.page-control{ margin:0 auto; text-align: center; }@media only screen and (max-width: 1180px){ .m_menu{top:0;bottom:0;right:0;left:0;z-index:120;padding-top:50px;height:100%;font-size:14px;text-align:left;overflow-y:auto} .m_menu ul.menu>li{-webkit-transition:ease-in-out 1s;transition:ease-in-out 1s;-webkit-animation-delay:8s;animation-delay:8s} .m_menu ul.ul-subcates>li,.m_menu>ul>li{opacity:1;visibility:visible;margin-top:0} .m_menu ul.menu{border-bottom:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li{position:relative;border-top:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li a{color:#999;display:block;padding:8px 20px} .m_menu ul.menu li .ul-subcates{display:block;margin-left:20px;border-top:1px rgba(255,255,255,0.1) solid} .m_menu ul.menu li .ul-subcates>li:first-child{border-top:0} .m_menu ul.menu li span.menu_btn{position:absolute;top:0;right:0;height:40px;width:40px;text-align:right;z-index:2;border-left:1px rgba(255,255,255,0.1) solid;cursor:pointer} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{width:15px;height:1px;position:absolute;content:'';background-color:#999;top:20px;left:12px} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{transform:rotate(90deg);-ms-transform:rotate(90deg);-moz-transform:rotate(90deg);-webkit-transform:rotate(90deg);-o-transform:rotate(90deg)} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li span.menu_btn.active:after{background-color:#fff} .m_menu ul.menu li span.menu_btn:after{transform:rotate(0deg);-ms-transform:rotate(0deg);-moz-transform:rotate(0deg);-webkit-transform:rotate(0deg);-o-transform:rotate(0deg)} .m_menu ul.menu li.li-subcate span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li.li-subcate span.menu_btn:after{color:#fff} .m_menu ul.menu li>a,.m_menu ul.menu li.current-menu-parent>a,.m_menu ul.menu li.current-menu-item>a{color:#fff} .m_menu ul.menu li:hover{background-color:rgba(0,0,0,0.2)} .m_menu ul.menu li:hover>a{color:#fff} .m_menu ul.menu li:hover>span.menu_btn:before,.m_menu ul.menu li:hover>span.menu_btn:after{color:#fff} .lightbox-close { position: absolute; top: 12px; right: 12px; font-size: 30px; color: #a0ce4e; cursor: pointer; text-align: right; width: 50px; height: 50px; } #mnav .btn { display: block; position: absolute; top: 14px; background: none; border: none; z-index: 999; color: #fd3a3a; font-size: 16px; } } .mipcms-detail-body img{ width: auto; min-width: auto; height: auto; }

林云最后的考验

上一集    下一集
林云最后的考验他给廖宏服下的不是什么高等阶的丹药,最后但他亲手炼制出来的自然不一般。当然,最后也不能说谁都没办法化解,但在黄山城,他自信没人能化解的了。退一万步讲,最后就算廖宏找到气炼师,又化解了体内的丹药,陆天羽想对付他,也是轻而易举的事。他现在只在乎,最后廖宏带来的消息是真是假。从廖宏的神色来看,最后应该是真的,铁甲佣兵团的团长,真的可能知道古凰神碑的事。陆天羽在犹豫着,最后要不要试着接近这个孔慈,甚至能控制住他最好……含水宗的比试招亲还在继续,最后接连两天过去,除了墨云翼外,又决出了五名获胜者。其中一人赫然是姜然!最后他是如何获胜的,最后其实也简单,他被安排在最后一天的比试。姜涛心头一跳,最后下意识的觉得不妙,果然,就见一杆长戟向他袭来,长戟上,火焰缭绕,封锁住他的去路。回头看去,正是那师级二转强者,岳淳。看到岳淳一脸坦然的站在那里,最后姜涛面色大变,“你为何不受青鸟万鸣阵的侵蚀!”自己已经被青鸟万鸣阵的魔音,最后侵蚀的血脉鼓动,五脏六腑震颤不已,岳淳却看上去,好似什么感觉都没有,完全不合常理。“想知道?死了我就会高你!最后”岳淳自然不会告诉姜涛,他有陆天羽给的法诀,自然不会受到青鸟万鸣阵的魔音侵蚀。冷冷的吐出一句话,最后岳淳挥动着长戟,向姜涛飞来。青鸟万鸣阵的魔音侵蚀,再加上岳淳师级二转的力量,姜涛知道,这一次,自己死定了。“不过……就算死,我也要拉上你做垫背!”姜涛口中发出不甘的怒吼声,口中连连挥动,漫天的死气向他的手心凝聚而去,形成一个巨大的死气球。待到岳淳飞到他面前后,他高喝一声,“给我爆!”说完,他狠狠的将死气球推了出去。与此同时,姜涛身上的血脉崩裂,整个人已经成了血人。“咚!”此时,姜涛凝聚出来的巨大死气球,和岳淳的长戟撞在一起,发生轰然的爆炸声,漫天的力量,向着四周扩散开来。那些尚未逃离的朝天门修士,被这力量波及到,连反应的机会都没有,便被轰成粉末。不远处,不少围观的青松镇修士,看到这一幕,皆是惊得目瞪口呆。那姜涛可是师级强者修士啊,在这青松镇,也是赫赫有名的存在,竟然被逼的自爆?那与姜涛对战之人,该有多强?姜涛自爆身亡,临死前,波及了不少朝天门的修士,也跟着化为粉末。而处在这股强大的自曝力量中心的岳淳,其实也好不到哪儿去。强大的力量,让他一口鲜血喷了出来。身受重创,连忙朝着青鸟战车非飞去。此时,青鸟战车已经启动,姜涛自爆的力量,让得青鸟战车的外部也有些损坏,不过跟先前相比,这点儿损坏算不得什么。等到岳淳回到战车上,陆天羽扭转战车,加速推动,“嗖”的一声,战车便飞了出去。看着如流光闪电般消失的青鸟战车,青松镇的修士,都有些发愣。“不是吧?那人费了这么大功夫,斩杀了姜涛,目的是为了那青鸟战车?”“这有什么好稀奇的,难道你认为,青鸟战车不值得他这么做?”林云最后的考验“也是。不过能逼得姜涛自爆的人,修为,起码也得在灵级吧?”“就算没有灵级修为,我想,也是师级五转以上!”“会不会是千天宗的人干的?毕竟,那孙老二可是飞鸟门的长老啊。飞鸟门和千天宗的关系,我想,替他出头也很合理吧?”“我觉得不会,飞鸟门和千天宗的关系确实不错。不过,那孙老二在千天宗高层眼中根本算不了什么,他们可能为了孙老二讨公道,但不会逼死朝天门在此地的负责人吧?再怎么说,朝天门也是西域大派,和千天宗不相上下啊!”“不管什么原因吧,都跟我们没关系,这等大门派之间的恩怨,我们还是少搀和为妙。”……距离姜涛自爆的不远处,几名修士正面色凝重的站在这里。“唉,今日姜涛一死,恐怕用不了多久,就会人尽皆知,我们还是早做准备吧。”“做什么打算,难道,难道朝天门还会认为姜涛是我们杀的不成?”“不然你以为呢?青松镇人尽皆知,许衡斩杀了我等门下之人,如今姜涛一死,他们不怀疑我们,难道还怀疑别人不成?”
本文地址:http://www.lingxianyibu.com/html/20210408/55296.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
友情链接
©2019 Powered By 豆苗电影网 -  网站地图本站的部分内容来源于互联网,如不慎侵犯到您的权益,请联系我们,我们会在36小时内删除。